DOCUMENTE ADMITERE 2023 PENTRU CANDIDAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Admitere pentru Programele de master Pastorație și viață liturgică

( Extensia la Roma) ale Facultății de Teologie Ortodoxă

 

 1. Cerere de înscriere la Universitatea din București 2023-2024,

 

 1. Copie simplă, color, a Diplomei de bacalaureat sau echivalenta acesteia (și traducere legalizată, în limba română, engleză sau franceză, dacă este cazul),

 

 1. Copie simplă, color, a Diplomei de licență sau adeverință de licență – pentru absolvenții promoției 2023 (și traducere legalizată, în limba română, engleză sau franceză, dacă este cazul),

 

 1. Copie simplă, color, a Suplimentului la diploma de licență sau foaia matricolă a anilor de licență (și traducere legalizată, în limba română, engleză sau franceză, dacă este cazul),

 

 1. Certificat de naștere (și traducere legalizată, în limba română, engleză sau franceză, dacă este cazul),

 

 1. Certificat sau adeverință de botez (și traducere legalizată, în limba română, engleză sau franceză, dacă este cazul),

 

 1. Actul de identitate care atestă domiciliul stabil/reședința în străinătate (scan față și verso)*,

*În conformitate cu adresa Ministerului Educației nr. 193/GP/16.03.2023, documentele care pot fi prezentate de românii de pretutindeni – cetățeni români cu reședința în străinătate, la admiterea în învățământul superior din România 2023-2024 sunt cele prevăzute în Ordinul Ministerului Afacerilor Externe (OMAE) nr. 1627/26.08.2019. Lista documentelor este disponibilă la adresa https://drive.google.com/drive/folders/1VmxO5vF4t-ZJH00jWsSYZ69DfkXil4q7?usp=sharing.

 

 1. Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul) copie după primele 3 pagini,

 

 1. Certificatul de căsătorie, dacă este cazul,

 

 1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 1,

** Sunt exceptați de la această prevedere cetățenii români cu domiciliul/reședința în străinătate, precum și cetățenii Republicii Moldova.

 

*** Românii de pretutindeni din Ucraina, domiciliați în Regiunea Odessa, sunt exceptați de la certificarea declarației de către autoritățile române în etapa admiterii. Declarația va fi completată și semnată doar de candidat. Declarația, certificată conform legii, va fi depusă după sosirea pe teritoriul României, până la finalul semestrului I de studii al anului universitar 2023-2024, putând fi certificată pe teritoriul României de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură specializată în cadrul Guvernului României.

 1. Declarație privind autenticitatea documentelor depuse – Anexa 2,

 

 1. Dovada cunoașterii/studierii limbii române, în cazul candidaților care nu au urmat liceul în România,****

**** Conform art. 3 din METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul comun M.E.N. (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10-2046-26.05.2017) – M.R.P. (nr. C/129/07.06.2017), pct. 3): Românii de pretutindeni care au dobândit competențe lingvistice de limba română în contexte nonformale sau informale pot obține certificarea acestor competențe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referință pentru învățarea limbilor. Evaluarea și atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituțiile de învățământ superior acreditate din țară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau în străinătate, prin lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român”. pct. 4): „Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutiviurmați în limba finală, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române”,

 

 1. Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic.

 

 1. Adeverință de la primul program de master absolvit/în curs din care să rezulte forma de finanțare (pentru persoanele care au absolvit/urmează un alt program de master).

NOTĂ: Formularele tip (Cererea de înscriere, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Declarația GDPR), precum și lista documentelor acceptate pentru a dovedi domiciliul/reședința în străinătate, sunt disponibile la adresa https://drive.google.com/drive/folders/1VmxO5vF4t-ZJH00jWsSYZ69DfkXil4q7?usp=sharing.