Acte necesare pentru înscriere – candidați care nu au domiciliul în străinătate

– Fişa de înscriere cu Anexa

– Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor care nu au eliberat diplomele pentru promoţia 2022) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

– Certificatul de naştere, copie conformă cu originalul;

– Certificat sau adeverință de botez;

– Binecuvântarea chiriarhului

– Adeverinţa medicală din care să rezulte că este apt pentru facultatea pentru care candidează;

– Trei fotografii tip buletin de identitate;

– copie după actul de identitate conformă cu originalul

– Chitanța de achitare a taxei de înscriere la examenul de admitere

– Adeverinţă de la facultatea absolvită /în curs din care să rezulte forma de finanţare (pentru persoanele care au absolvit /urmează o alta facultate);

Nota bene:

Toate documentele de mai sus trebuiesc trimise in format pdf, scanate individual, la adresa: ftoub.roma@unibuc.ro

În cazul în care examenul de admitere se va desfășura în prezență, vor trebui aduse și originalele solicitate. Documentele cerute în listă în original vor rămâne în arhiva Universității pe toată durata studiilor.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *