Alege limba:

 

Scrisoarea pastorală a Sinodului Mitropolitan

al Mitropoliei Ortodoxe Române a

Europei Occidentale și Meridionale la Praznicul

Rusaliilor 2012

 

 

 

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Preacuvioase Maici,

Iubiți frați și surori întru Domnul

 

Înainte de înălțarea Sa la ceruri, Domnul Hristos a făgăduit ucenicilor că nu-i va lăsa orfani (cf. In. 14, 18) și că Se va ruga lui Dumnezeu Tatăl să le trimită alt Mângâietor, ca să fie cu ei în veac (cf. In. 14, 16), pe Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede (cf. In. 15, 26) și Care îi va călăuzi la tot adevărul (cf. In. 16, 13).

 

Astăzi, întreaga suflare a ortodocșilor prăznuiește, la cincizeci de zile după Înviere, pogorârea Sfântului Duh Cel Mângâietor peste Apostolii Domnului, așa cum le făgăduise și, prin ei, la generații și generații de creștini, până la noi cei de astăzi. Iar la Vecernia praznicului se cântă:

Prăznuim Cincizecimea și venirea Duhului, sorocul făgăduinței și împlinirea nădejdii. Cât de adâncă este taina! Cât de mare și de cinstită! Pentru aceasta, grăim către Tine: Făcătorule a toate, Doamne, slavă Ție! (Prima Stihiră, Vecernie).

           

Revărsarea Duhului Sfânt aduce cu sine ”putere de sus” (cf. Lc. 24, 49), atât peste apostoli, cât și peste tot sufletul care crede și mărturisește că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat. De aceea, la Botez, toți cei care în Hristos ne-am botezat am primit Pecetea Darului Sfântului Duh peste toate simțurile și peste mădularele trupului nostru, pentru ca toate capacitățile simțitoare, gânditoare și doritoare ale ființei noastre, să se îndrepte spre Dumnezeu și să I se facă slujitoare Lui. Astfel Duhul Sfânt se face, celui care voiește să trăiască după el, călăuză la tot adevărul.

 

Darurile pe care le revarsă Duhul Sfânt peste noi sunt nenumărate. Că unuia i se dă, prin Duhul Sfânt, cuvânt de înțelepciune, iar altuia, după același Duh, cuvântul cunoștinței; și unuia i se dă, întru același Duh, credință, iar altuia, darurile vindecărilor, întru același Duh; unuia, faceri de minuni, iar altuia proorocie; unuia, deosebirea duhurilor, iar altuia feluri de limbi și altuia, tălmăcirea limbilor. Și toate acestea le lucrează unul și același Duh (cf. 1 Cor. 12, 8-11).Așa spune și cântarea vecerniei: Pe toate le dă Duhul Sfânt: izvorăște proorocii, sfințește preoți, pe cei necărturari înțelepciune i-a învățat, pe pescari teologi i-a arătat; toată rânduiala Bisericii o plinește. (Stihia a 3-a, Vecernie). Iar cântarea de Laude adaugă: Duhul Sfânt este Lumină și Viață și Izvor viu înțelegător. Duhul înțelepciunii, Duhul cunoștinței, bun, drept, înțelegător, stăpânitor, curățitor de păcate; Dumnezeu și îndumnezeitor, foc din foc purcezător; grăitor, lucrător, împărțitor de daruri (Stihira a III-a, Laude).

 

Cel mai de preț dintre daruri este acela al iubiriilui Dumnezeucare s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt Cel dăruit nouă (cf. Rom. 6, 6; 1 Cor. 13). Căci dragostea nu cade niciodată (cf. 1 Cor. 13, 8).Iar iubirea lui Dumnezeu se face în noi izvor de iubire față de cei din jurul nostru, fără a ține seamă dacă aceștia sunt vrednici sau nu de aceasta.

Duhul Sfânt este Cel care ne-a dăruit și darul înfierii de către Dumnezeu, prin Botez, pentru căam primit Duhul înfierii, prin care strigăm lui Dumnezeu: Avva!, adică Tată! Duhul Însuși mărturisește împreună cu duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu (cf. Rom. 8, 14-17). Aceasta ne dă privilegiul de a-L numi pe Dumnezeu Tată și de a fi moștenitori ai Împărăției Sale, căci dacă suntem fii, suntem și moștenitori, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel (Rom. 8, 17).

 

Tot Duhul Sfânt este cel ce trezește în noi și conștiința de apartenență la același Trup al lui Hristos și al Bisericii, și de a fi mădulare unii altora, legați unii de ceilalți în mod ființial, pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toți, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, și toți la un Duh ne-am adăpat (1 Cor. 12, 13). Astfel am devenit trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte (1 Cor. 12, 27). Prin aceasta se adaugă un alt dar, de care bine este să devenim mereu mai conștienți, în vremurile pe care le trăim, și anume acela al compătimirii unii cu ceilalți. Căci dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună (1 Cor. 12, 26). Numai făcând lucrător în noi acest dar al Duhului Sfânt, vom putea ieși din robia individualismului și al indiferentismului care caracterizează societatea în care trăim.

 

Aceasta stă la temelia darului unității și al comuniunii pe care Duhul Sfânt l-a revărsat peste ”adunarea” celor care au primit evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Când Cel Preaînalt, pogorându-Se, a amestecat limbile, neamurile a despărțit; iar când a împărțit limbile cele de foc, la o unire pe toți i-a chemat, ne spune Condacul praznicului. Această unitate în diversitate, pe care Dumnezeu a așezat-o în toată facerea Sa, se revarsă, prin Duhul Sfânt, peste întregul neam omenesc, făcând din el un întreg a cărei diversitate devine deodată bogăție și frumusețe mărturisitoare a Celui care a făcut-o după Chipul și Asemănarea Sa.

 

În vremurile bântuite de nenumărate boli ale sufletului și ale trupului, în care trăim, este necesar să amintim și darul vindecător al Duhului Sfânt, ca unul Care cercetează și vindecă neputințele noastre, la care se adaugă cel al iertării păcatelor, pe care ni l-a dăruit, prin apostoli și aceștia, prin episcopi și respectiv prin preoți, spre a ne elibera și vindeca, atât lăuntric cât și în cele din afară, de toate cele ce ne vatămă și ne răvășesc.

 

Mulțumitori fiind pentru această bogată revărsare de daruri ale Duhului Sfânt, să cerem cu toții Mângăietorului să vină și să Se sălășluiască întru noi, cu bunătatea Sa, și să ne curățească de toată întinăciunea și să mântuiască sufletele noastre.

 

În această Duminică a Pogorârii Duhului Celui Mângâietor, să ne îndreptăm cu toții gândul către frații și surorile noastre, clerici și mireni, precum și către toți cei care se găsesc în Regiunea italiană Emilia Romagna care, în ultimele două săptămâni, a fost greu încercată de repetate cutremure care au făcut 17 victime și peste 350 de răniți, și privează de locuință sau de serviciu peste 22.000 de persoane, printre care mulți copii și vârstnici. Să ne rugăm cu toții ca Domnul Hristos, Cel Ce a trimis pe Preasfântul Duh peste ucenicii Săi, să reverse mila Sa și să facă să înceteze cutremurul, pentru a reda seninătate și somn liniștit pruncilor și părinților lor care au trăit ultimele zile și nopți cu spaima cutremurului. Să îi pomenim și pe toți cei care au suferit vătămături trupești din cauza cutremurului și pe toți cei care sunt siliți să petreacă nopțile în mașini sau în corturi, alături de familiile lor, rugând pe Dumnezeu să-i întărească și sa-i păzească, aducându-i sănătoși și bucuroși, la casele lor.

 

Așa cum s-a obișnuit deja de mai mulți ani, astăzi are loc colecta anuală pentru susținerea Mitropoliei noastre în proiectele ei pastorale, misionare și sociale. Nenumăratele nevoi legate de începuturile parohiilor, de nevoile imediate ale celor care suferă de pe seama crizei economice care a cuprins întreaga lume sau de evenimentele nefericite și neașteptate, ca cel al cutremurului din Italia, pentru care va fi alocată o parte din această colectă, constituie tot atâtea motive pentru care avem nevoie de susținerea frățiilor voastre, fiecare după posibilități și, mai ales, după bunăvoirea inimii, căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu voie bună (2 Cor. 9, 7).

 

Ai voștri ierarhi și păstori și de tot binele cel spre mântuire doritori,

 

 

 

† Mitropolitul IOSIF

al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale

 

† Episcopul SILUAN

 al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

† Episcopul TIMOTEI

 al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

 

† Episcopul Vicar MARC NEMȚEANUL

 al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

 

† Arhiereul Vicar IGNATIE MUREȘANUL

 al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

 

 

 

 

Dată la reședința noastră de la Paris, la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt,

din anul mântuirii 2012.

 

Alătură-te canalului de Telegram al EORI.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Asociația San Lorenzo dei Romeni ONLUS este o asociație social-filantropică, non profit și apolitică, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a fost înființată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN, în anul 2009.

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Agenda/Diario pentru tine!ri 2021/2022

13236187