Alege limba:

 

Mesajul Consiliului Episcopal Ortodox al Italiei și Maltei

 
 
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
 
Noi, Episcopii Consiliului Episcopal Ortodox al Italiei și Maltei, cu ocazia sărbătorii  întru  bucuria Învierii  a Sfântului Mare Mucenic  Gheorghe și Purtătorul de biruință , Ocrotitor și Patron al sfintei Arhiepiscopii Ortodoxe a Italiei și  Maltei aparținătoare Patriarhiei Ecumenice și  comunității istorice a grecilor ortodocși din Veneția, am hotărât împreună, să adresăm fiilor duhovnicești aparținând  Bisericii Ortodoxe din Italia și Malta cuvântare de iubire, pace, nădejde, un mesaj de luminare, de mângâiere și de susținere pe împovărătoarea cale a vieții, despre marele dar al Bunului Dumnezeu făcut omului, pentru care S-a născut , a fost răstignit, a coborât la iad și a  înviat Domnul nostru Iisus Hristos.
  Invităm poporul credincios ortodox să preaslăvească Numele Preaînaltului Dumnezeu și să se roage pentru Sfânta Biserică Mamă, pentru unitatea sa și mântuirea tuturor fraților noștri Ortodocși. Să ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc, săracii care au nevoie de ocrotire, pentru bolnavi și întemnițați, pentru bătrâni, pentru copiii și tinerii care constituie viitorul societății și al Bisericii noastre , astfel ca, în același cuget și cu aceeași inimă să preaslăvim și să lăudăm Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să ne rugăm pentru conducătorii Statelor noastre, ca  să lucreze la pacea, unirea și buna împreună-viețuire a popoarelor noastre, ca să-și arate bunăvoința spre Biserică și spre popor.
Având în vedere poziția noastră delicată de Episcopi și  îndeosebi slujirea  noastră  bisericească pentru frații Ortodocși ai acestei țări, avem datoria stringentă de a arăta tuturor faptul că unitatea Panortodoxă este un fapt incontestabil și că am aprins lumina Învierii, care este lumina Ortodoxiei, lumina lui Hristos «Lumină Tatăl, Lumină Cuvântul și Lumină Sfântul Duh», așa cum cântăm la sărbătoarea Cincizecimii. 
Deși Biserici Ortodoxe Locale, în esență, suntem «O singură Familie», unită prin Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În lume e nevoie, fără îndoială să strălucească cununa unității, care este «Unitatea Panortodoxă», care are o putere duhovnicească și morală ce nu poate fi depășită, datorită predaniei  sale autentice care ne vine de la Hristos și de la Ucenicii Săi, Apostolii și Sfinții noștri Părinți și de la Sfintele Sinoade.
Este firesc faptul ca o  familie să întâmpine greutăți, obstacole, probleme, dezamăgiri, îngrijorări, temeri, fanatism personal, chiar și general sau orice altceva negativ care se dezvoltă în însăși sânul ei. Totuși, aceste elemente negative nu trebuie să distrugă Unitatea Panortodoxă care constituie elementul caracteristic principal al Bisericilor noastre Locale, constituie lumina proprie, adevărul și întreaga sa viață care odihnește, unește și mântuiește.
În binecuvântata zi a prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, nobil și mult-prețuit mucenic al Credinței noastre « împodobit cu cununa biruinței» și « biruitor al cetelor demonilor»(așa cum reiese din Vecernia Mare a prăznuirii Sfântului) noi, Episcopii  Consiliului Episcopal Ortodox al Italiei și Maltei am slujit împreună în străvechea și măreața Catedrală a Sfântului Gheorghe a Grecilor, cu ocazia acestui eveniment istoric și mărturisim poporului Ortodox al lui Dumnezeu, faptul că Bisericile Ortodoxe Locale constituie «Una Sfântă Biserică Ortodoxă» care slujește omului și care are ca scop principal mântuirea omului.
Cler și Popor Ortodox al lui Dumnezeu din Italia și Malta, toți împreună, putem fi un model de iubire, pace, nădejde și unitate  exprimate nu numai între noi, ci în întreaga omenire, oferind lumina Ortodoxiei fiecărui om al buneivoiri și interesat pentru binele duhovnicesc, moral și social al societății și al lumii. 
Cateheza Ortodoxă revine Clerului sfințit, care va face cunoscute turmei păstorite Sfintele Scripturi și Sfânta Tradiție ca și puterea Rugăciunii. Va face cunoscut poporului lui Dumnezeu enorma necesitate a Sfintei Cuminecări, ca și mântuirea omului și viața veșnică. Îl va întări cu dragoste să se îndrepte spre Dumnezeu, Care nu îl va părăsi niciodată,Care îl iubește și mai ales a venit pe pământ pentru a-l ridica la cer. Drept este și cuvenit faptul ca preotul să câștige încrederea omului pe care îl slujește, pentru ca el să creadă lui ca îndrumător duhovnicesc, susținător moral,  ca sfințitul Cler să-și ofere propria viață ca poporul lui Dumnezeu să devină cununa și puterea sa. 
Nu există, frații noștri dragi, nicio îndoială faptul că cel mai mare dar al lui Dumnezeu făcut omului pentru mântuirea lui este «Însuși Fiul Său Întâinăscut ».
În fața acestui sacrificiu liber asumat, cea mai mare lipsă de recunoștință a omului față de Dumnezeu a fost răstignirea și moartea Celui pe Care Tatăl L-a trimis pentru mântuirea lumii. Moartea sfântului Gheorghe ca și mucenic mărturisește acest fapt; totuși Sfântul și Marele Mucenic și Sfânta Biserică«biruiesc în toate acestea»(Romani 8,37). La persecuții, răutăți și în general la lipsa de recunoștință , sfinții mucenici răspund: «Ce ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos ? Frica, teama, prigoana, foamea, goliciunea, pericolul, sabia? Cum este scris: Pentru Tine am fost uciși în fiecare zi, suntem priviți ca niște miei spre junghiere » (Romani 8, 35-36). Sfântul ne-a arătat că este fiu al Învierii și că prin puterea ei (Filipeni 3,10) «prin puterea lui Hristos care ne-a iubit » (Romani 8, 35-36), a trăit pentru Înviere «neamestecându-se »cu lumea (Romani12,2). Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Purtătorul de Biruință, aleși fii, a înfruntat încercările cu credință și cu suflul Învierii. Credincios până la moarte, a primit cununa vieții(Apocalipsa2,10).
«Ziua Învierii ! Popoare să ne bucurăm!», cântă marele imnograf al Învierii, Sfântul Ioan Damaschin.
Știm, iubiți credincioși, că zilele facerii lumii, zilele Planului Dumnezeiesc al Întrupării, ziua Betleemului , ziua Iordanului, aceea a Taborului, ziua Golgotei au fost create de Domnul pentru Mântuirea noastră. Și întărim aici, și mai potrivit, faptul că toate evenimentele descumpănitoare ale Planului de Mântuire a Domnului nu ar fi avut niciun sens și nicio importanță dacă nu ar fi urmat ziua Învierii« dacă Hristos nu a înviat deșartă este atunci învățătura noastră, deșartă credința voastră ». (I Corinteni15,14). Este adevăr incontestabil faptul că Hristos «a fost dat morții din cauza păcatelor noastre și a înviat pentru a noastră răscumpărare ». (Romani, 4,25). Învierea Domnului este garanția răscumpărării și a mântuirii prin intermediul Sacrificiului Său. 
Ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Purtătorul de biruință este o sărbătoare de primăvară care coincide cu perioada pascală, de aceea prăznuim și săltăm de bucurie cu ocazia ei « Acum, în schimb Hristos a înviat din morți, începătură celor morți ( celor adormiți)» (I Corinteni 15, 20). Acestea sunt mesajele înălțătoare pe care ni le oferă sfânta și pravoslavnica zi a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Oferă un buchet de flori, de preafrumoase flori, de diverse culori, folositoare și de nelipsit pentru adevărata creștere  și înflorire a omului, în viața duhovnicească , morală și socială.
Credința, iubirea, nădejdea, unitatea, dedicarea, sacrificiul sunt florile parfumate ale acestei zile pascale, sunt mesajele perene, pe care le oferă cu generozitate Biserica Ortodoxă fiilor săi credincioși și în general, fiecărui om. 
Întru bucuria prăznuirii strălucitoarei zile a sărbătorii Sfântului Mare Mucenic și Purtător de Biruință, noi Episcopii Consiliului Episcopal Ortodox al Italiei și Maltei salutăm pe toți frații noștri Ortodocși, transmitem felicitările noastre și ne rugăm fără încetare pentru ei.
Îndreptăm salutul nostru și spre toți colaboratorii, clerici și laici, și le transmitem felicitările noastre, rugându-ne pentru unitatea noastră.
Salutăm, de asemenea, pe toți Reprezentanții Bisericii Romano-Catolice și ai celorlalte Confesiuni Creștine prezenți în Italia și Malta și în alte Regiuni, ca și pe fiecare om al buneivoiri și de bunăcredință, care are în propria conștiință conviețuirea pașnică și coexistența popoarelor.
Adresăm un salut pascal de iubire și pace tuturor autorităților Politice, Judiciare și Militare.
Trăind azi, în condiții și împrejurări dificile, cu neplăceri și persecutări, cu bătălii și înfruntări, cu antagonisme și asasinate, cu războaie soldate cu moartea trupească a sufletelor nevinovate, pentru care Hristos S-a făcut Dumnezeu - Om și a înviat, mesajele acestei minunate zile de sărbătoare a împreună slujirii noastre să fie veșnica noastră ocrotire, susținerea noastră autentică, refugiul nostru autentic, puternica noastră înfrățire pentru ajutorarea noastră și scăparea de orice rău și orice răutate și, în mod special, cea a sufletelor noastre, de indiferența periculoasă și ucigătoarea secularizare care se ridică piedică unirii noastre desăvârșite cu Domnul nostru Iisus Hristos.
Vă îmbrățișăm pe toți cu salutarea pascală «Hristos a înviat »și vă dorim tuturor sănătate, mulți ani și bucuria Învierii pe care să v-o dăruiască mereu Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Hristos a înviat !

Adevărat a înviat!

Venezia, 23 aprilie 2015

 

Mitropolitul Ghenadie (Patriarhia Ecumenică)

Arhiepiscopul Mark (Patriarhia Moscovei)

Episcopul Andrei (Patriarhia Serbiei)

Episcopul Siluan (Patriarhia României)

Mitropolitul Antonie (Patriarhia Bulgariei)

Arhiepiscopul Job (Patriarhia Ecumenică – Exarhatul Rus) 

 

Alătură-te canalului de Telegram al EORI.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Asociația San Lorenzo dei Romeni ONLUS este o asociație social-filantropică, non profit și apolitică, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a fost înființată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN, în anul 2009.

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Agenda/Diario pentru tine!ri 2021/2022

13236131